Đăng ký Công dân/Citizenship Registration

1. Đối tượng đăng ký công dân bao gồm:
1. Người có hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng;
2. Người không có một trong những loại giấy tờ nêu tại khoản 1 Điều này nhưng có một trong những loại giấy tờ chứng minh họ có quốc tịch Việt Nam.
 2. Hồ sơ đăng ký công dân
- 01 Phiếu đăng ký công dân được khai đầy đủ
- 01 bản chụp hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam

Embassy of Viet Nam
Embassy of Vietnam
12-14 Victoria Road, London W8 5RD
Tel: 020 7937 1912
Fax: 0207 565 3853
        0207 937 6108

Telephone enquires:
Monday to Friday 9:30 to 12:30 and 15:30 to 17:30

Consular Section
Opening hours: 09:30 to 12:30 (Monday to Friday)
Fax: 0207 937 6108
       0207 937 6108

Email:
consular@vietnamembassy.org.uk