Chứng thực giấy tờ/Notarization

Sứ quán chỉ chứng thực các loại giấy tờ sau:
-Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ văn bản bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
-Chứng thực chữ ký của cá nhân trên các giấy tờ văn bản.
Đề nghị quý vị mang theo hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân và giấy tờ văn bản đã soạn sẵn. Quý vị sẽ phải ký trước mặt cán bộ Sứ quán.  Trong trường hợp không thể có mặt tại Đại sứ quán để xin chứng chữ ký trực tiếp, Quý vị cần thực hiện theo thủ tục Hợp pháp hóa giấy tờ: là xin xác nhận của Công chứng viên (Notary Public) đối với chữ ký của quý vị trên giấy tờ; sau đó xin xác nhận của Bộ Ngoại giao Anh hoặc Ai Len và  cuối cùng là gửi hồ sơ đến Đại sứ quán để xin hợp pháp hóa (Tham khảo Mục Hợp pháp hóa giấy tờ )
Xin download mẫu Giấy Ủy quyền tại đây  Mẫu Giấy Ủy quyền

Xin download mẫu Hợp đồng ủy quyền tại đây

Embassy of Viet Nam
Embassy of Vietnam
12-14 Victoria Road, London W8 5RD
Tel: 020 7937 1912
Fax: 0207 565 3853
        0207 937 6108

Telephone enquires:
Monday to Friday 9:30 to 12:30 and 15:30 to 17:30

Consular Section
Opening hours: 09:30 to 12:30 (Monday to Friday)
Fax: 0207 937 6108
       0207 937 6108

Email:
consular@vietnamembassy.org.uk